preloader

İlkelerimiz

BAĞIMSIZLIK, TARAFSIZLIK, DÜRÜSTLÜK İLKELERİMİZ

TS EN ISO/IEC 17020 standardı kapsamında A Tipi Muayene Kuruluşu olmayı hedefleyen Makintest Teknik Muayene’nin tüm personeli; muayene kuruluşu ve muayene kuruluşu dışında herhangi bir kişi ve organizasyon tarafından baskı altında kalmadan, kendi hür iradesiyle muayeneleri gerçekleştirir.

Muayene Personelimiz; Tarafsızlık, Bağımsızlık ve dürüstlük ilkesine uygun bir şekilde, herhangi bir ayrım yapmadan, görevlerini her ne amaçla olursa olsun maddi ve manevi çıkar beklemeksizin, mesleki etik kurallar çerçevesinde kontrol talimatlarına uygun olarak muayene faaliyetlerini yürütür.

Makintest Teknik Muayene üst yönetimi, dışarıdan gelen her türlü ticari, mali veya diğer baskılar nedeniyle personele baskı yapmaz ve baskı oluşmasını engeller.

Müşterilerinin; muayene faaliyetlerinde tarafsızlık ve bağımsızlık ile ilgili olan güvenini azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmaz.

Her ne amaçla olursa olsun maddi ve manevi çıkar beklemeksizin tüm personelinin yapacakları çalışmalarda tarafsız davranmalarını çıkar çatışmaları risk analizi talimatı ile sağlar.

Makintest Teknik Muayene olarak, muayene faaliyetlerinde bu şekilde davranmayı ve muayene raporlarını, Bağımsızlık, Tarafsızlık ve Gizlilik çerçevesinde en kısa zamanda hazırlayıp sunmayı taahhüt ve beyan ederiz.

GİZLİLİK İLKEMİZ

Makintest Teknik Muayene; yasal geçerliliği olan taahhütler aracılığı ile muayene faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi boyunca elde edilen veya oluşturulan tüm bilgilerin yönetiminden sorumludur. Müşteriye ait bilgiler her ne suretle olursa olsun müşterinin yazılı onayı alınmadan 3. kişilere açık hale getirilmez.

Faaliyetlere ilişkin kayıtlar yasal mevzuata uygun olarak en az 5 yıl süre ile saklanır. Mevzuat gereği bazı bilgilerin 3. tarafa verilmesi zorunlu olduğunda, müşteri, verilen bu bilgiler hakkında bilgilendirilir.

Muayenelerde görev alan personel, gizlilik ilkesine uygun davranmakla yükümlüdür. Müşteri ile ilgili olarak müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen bilgiler gizli olarak değerlendirilir.”

Tarafsızlık ve Gizlilik Taahhüdü


Üst Yönetimi Olarak;


Muayene ve test faaliyetlerini, konu ile ilgili olan tüm taraflardan bağımsız olarak yerine getirileceğini,

Muayene Kuruluşu personelini muayene ve test prosesinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak tutulacağını,

TS EN ISO 17020 standardı maddelerine, yasalara, iş ahlakı kurallarına uygun olarak çalışmak için gerekli ortamın sağlanacağını,

Bütün çalışanlarının ve Muayene Kuruluşu ile ticari ilişkisi olan kuruluşların saygınlığını ve itibarını zedeleyecek her türlü davranıştan uzak durulacağını,

Müşterilere ait gizli bilgilerin korunacağını ve yeterlilik, tarafsızlık, karar verme bağımsızlığı, ölçüm, kontrol ve test sonuçlarına olan güveni azaltacak, menfaat sağlayacak herhangi bir faaliyette bulunulmayacağını,

Müşterilerden gelen maddi ve manevi menfaat tekliflerinin kabul edilmeyeceğini,

Tarafsız olarak çalışılacağını, ölçüm, kontrol ve test sonuçları ile ilgili herhangi bir bilgiyi müşteri ya da resmi kuruluşların yazılı istekleri dışında 3. şahıslara verilmeyeceğini,

Muayene ve ölçüm faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, kuruluşları olumsuz etkileyebilecek her türlü davranıştan uzak durulacağını, yanlı ve çıkarcı hareket edilmeyeceğini, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,

Müşteri ilişkilerini çıkar birliği ya da çatışması içine almayacağımızı, çalışanlarımızı kurum içinde görev çelişkisi yaşatmayacak şekilde organize edeceğimizi, çalışanlarına tarafsızlık ve gizlilik beyanlarının dışına çıkmaları için baskı yapılmayacağını,

Muayene Kuruluşu çalışanlarının muayene ve test hizmeti verilen kuruluşlarla tarafsızlığı etkileyecek ilişkilerini engelleneceğini,

Muayene Kuruluşu çalışanlarının, muayene ve test faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını,

Muayene ve Ölçüm Sonuçları, Müşterileri hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü bir tarafa açıklanmayacağını, bu gibi bilgilerin, kanun, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında, ilgili kanun, yönetmelik ve tebliğlerde izin verilen şekilde bilgilendirileceğini,

Kuruluşlara ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,

Muayene Kuruluşumuzdan kaynaklanacak müşterilerimize verilebilecek olası zararların karşılanmasını sağlamak için mesleki sorumluluk sigortası yaptırmaya devam edileceğini,

Muayene hizmetlerimizin kalite hedefleri doğrultusunda devamlılığını korumak için, gerekli olan mali kaynakların sağlanacağını,

Muayene Kuruluşu sahibinin ortak olduğu firmalara muayene ve test hizmeti verilmeyeceğini,

Muayene Kuruluşu sahibinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine yakın ilişkisi olduğu firmalar ile muayene kuruluşu arasında rekabet ortamı yaratılmayacağını, tarafsız ve bağımsız olunacağını,

Muayene Kuruluşumuza hizmet talebinde bulunan firmalar arasında ayrım gözetmeksizin eşit yaklaşılacağını ve tarafsız hareket edileceğini,

Muayene Kuruluşu sahibinin üyesi olduğu veya herhangi bir şekilde yakın ilişkisi olduğu dernek, cemiyet veya sivil toplum kuruluşlarına herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,

Beyan ve taahhüt ederiz.
PDF olarak Buradan indirebilirsiniz.