preloader
service

İş Sağlığı Ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

30.06.2012 tarih ve 28339 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası’nın 10. maddesine göre işverenler, iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışma ortamına ve çalışanların bu ortamda maruz kaldığı risklerin belirlenmesine yönelik gerekli kontrol, ölçüm, inceleme ve araştırmaların yapılmasını sağlamakla yükümlüdür.

Ayrıca, 20.08.2013 tarih ve 28741 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan ve 20.02.2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren “İş Hijyeni Ölçüm, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmeliğin” 5. maddesi gereğince; işverenler, işyerinde bulunan, kullanılan veya herhangi bir şekilde işlem gören maddelerin ve çalışma ortam koşullarının tehlikelerinden, zararlı etkilerinden çalışanları korumak zorundadır.

Güvenli bir çalışma ortamı sağlamak amacıyla çalışma ortamındaki kişisel maruziyetlere veya çalışma ortamına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik etkenlere yönelik ölçüm, test, analiz ve değerlendirmeleri, ön yeterlik veya yeterlik belgesini haiz laboratuvarlara yaptırmakla yükümlüdür. Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan bütün iş hijyeni ölçüm, test, analiz ve değerlendirme sonuçları ile ilgili kayıtlar, denetimlerde istenildiğinde gösterilmek üzere işyerinde saklanmalıdır.


Standart Şartname


HSE-MDHS 14/3
TS 2607 ISO 1999
TS EN ISO 7730
COHSR-928-1-IPG-039
TS EN ISO 5349-1
TS EN ISO 5349-2
ASTM D 4490-96
TS ISO 12039

Muayene Alanı


İş Sağlığı ve Güvenliği Ortam Ölçümleri

Toz Ölçümü
Gürültü Ölçümü
Termal Konfor Ölçümü
Aydınlatma Şiddeti Ölçümü
Titreşim ve Kişisel Maruziyet Ölçümü
Ortam Gaz Ölçümü
Voc Ölçümü
Baca Gazı Ölçümleri