preloader
service

Bilirkişilik ve Teknik İnceleme Hizmetleri

Bilirkişi ;

Çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hâllerde oy ve görüşünü sözlü veya yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya özel hukuk tüzel kişisidir.
Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir.
Bilirkişi, görevi sebebiyle kendisine tevdi edilen bilgi ve belgelerin veya öğrendiği sırların gizliliğini sağlamakla ve korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük, bilirkişilik görevi sona erdikten sonra da devam eder.
Bilirkişi, görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getirir.
Bilirkişi, kendisine tevdi olunan görevin her türlü kişisel veya özel menfaatin üzerinde olduğu bilinciyle hareket eder; görevini layıkıyla yerine getirir.
Bilirkişi, raporunda çözümü uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz

Teknik İnceleme ;

Makinelerin kurulum ve kullanım talimatlarına uygun şekilde kurulduğunu, insan, çevre ve iş sağlığını üzerindeki olumsuz etkilerini incelemek amacı ile yapılan mühendislik faaliyetidir.

Gözetim ;

Ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen;
Miktar
Kalite
Ambalajlama
Etiketleme
Yükleme
Taşıma
Teslim Zamanı
vb. koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi “aracılığıyla, alıcı veya satıcı tarafından tespit ettirilmesidir.
Bağımsız ve tarafsız gözetim, denetim ve raporlama hizmetlerimiz ticarette alıcı ve satıcılara büyük fayda ve kolaylıklar sağlamaktadır.

Gözetimin Faydaları

Alıcının istediği malın sevkiyat öncesi ve/veya sonrasında; söz konusu malın, ithalatçı ve/veya ihracatçısı tarafından sözleşmede ve/veya standartında öngörülen koşullara ne ölçüde uygun olduğunun belirlenmesi,
Taraflar arasında ileride doğabilecek anlaşmazlıkların ve bunun sonucu olarak ortaya çıkabilecek zararların önlenebilmesi,
Gerektiğinde yeni fiyat ayarlamalarına gidilebilmesi açısından, ihracatçı ve ithalatçılara önemli avantajlar sağlamaktadır.

Gözetim Belgesi

Gönderilen malın ithalatçının siparişine uygun olup olmadığını araştıran bir gözetim şirketinin hazırlamış olduğu bir belgedir. Bir başka ifade ile ticarete konu olan bir malın alıcıya tesliminin satış sözleşmesinde öngörülen miktar, kalite, ambalajlama, etiketleme, yükleme, taşıma, teslim zamanı gibi koşullara uygun olarak gerçekleştirildiğinin bir “Gözetim Şirketi” aracılığıyla alıcı ve satıcı Tarafından tespit ettirilmesidir.

Gözetim Şirketi Nedir?

Gözetim şirketi; uluslar arası ticari kuralların gereği olarak, mevzuat, satış akdi veya akreditifler gereğince tartı ve analiz yapılması zorunlu bulunan hallerde,
Ticarete konu olan malda (mamul/yarı mamul) aranan özelliklerle ilgili kalite kontrol ve tartı işlemlerini yapan,
Bu işlemlerle ilgili raporları düzenleyen,
Bu işlemeleri gerçekleştirmek için her türlü laboratuvarları kuran ve işleten,
Tüm bunların sonucunda ithalat ve ihracat işlemlerinde koordinasyon sağlayan tarafsız kuruluşlardır.


Muayene Alanı


Bilirkişilik ve Teknik İnceleme
- Kaldırma Aparatlarının Yük Testi
- Kaldırma Ekipmanlarında Kapasite Belirleme
- Can Halatlarının İncelemesi ve Yük Testi
- Depolama ve Raf Sistemleri
- Lunapark Makinalarının Kontrolleri
- Konveyör Sistemlerinin Kontrolleri
- İmalat ve Montaj Süreçleri Gözetim Hizmetleri
- Sevkiyat Süreçleri Gözetim Hizmetleri
- Sabit Teleskobik İskele Kontrolleri
- Kazan Dairesi Uygunluk Kontrolleri
- Doğalgaz Tesisatı Kontrolleri
- Gaz Yakan Cihazların Uygunluk Kontrolleri
- Lpg’li Forkliftlerin Sızdırmazlık Kontrolleri
- Depolama Tanklarının Sızdırmazlık Kontrolleri
- Yangın Tesisatı Projeye Uygunluk Kontrolü
- Havalandırma Tesisatı Projeye Uygunluk Kontrolü
- Klima Tesisatı Kontrolleri
- Kaçış Yolu (Yangın Merdiveni) Basınçlandırma
Tesisatı Kontrolü
- Asansör Kuyusu Basınçlandırma Tesisatı Kontrolü
- Acil Durum Asansörlerinin Yangın Anında
Davranışlarının Kontrolleri
- Makina Kurulum Uygunluk Kontrolleri
- Endüstriyel Kapıların Uygunluk Kontrolleri
- Makina Değerlemesi
- Danışmanlık Hizmetleri

Standart Şartname


Makina Emniyeti Yönetmeliği,
Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik
Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine
Dair Tebliğ

Binaların Yangından Korunması
Hakkındaki Yönetmelik

TS EN ISO 12100
TS EN ISO 13850
TS EN ISO 13857
TS 12305 EN 12979
TS EN 349+A1
TS EN 842+A1
TS EN ISO 14122-1-2-3-4
TS EN 60204-1
TS EN 13814 
TS EN 528
TS EN 1891
TS EN 13241:2003+A24
TS EN 1398
TS EN 15635
TS EN 12845